http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Adi Sankaracarya

 

http://kksongs.org/authors/list/images/adisankara.jpg

 

Avinayam Apanaya Visno

Acyutam Kesavam Rama Narayanam

Bhaja Govindam Bhaja Govindam

Bhaje Vrajaika Mandanam

Devi Suresvari Bhagavati Gange

Kadacit Kalindi Tata

Om Parthaya Pratibodhitam (Gita Dhyana)

Sariram Surupam Tatha Va Kalatram

Satyam Jnanam Anantam

Srimat-Payonidhini Ketana Cakrapane

Vasudeva Sutam Devam

 

UPDATED: July 16, 2016