http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Gunaraj Khan

 

SONGBOOKS:

Krsna Vijaya

 

COMPLETE LISTING OF SONGS:

 

Ki Koribo Swami Putra Saba Bandhu Jan

Krsnera Prasade Gopa Baise Vrndavane

Pranamaha Narayana Anadi Nidhan

Ratha Haita Uli Brahma Pranama Kari

Suna Suna Ohe Nara Suna Sabadhane

Surya Koti Prakasa Bimala Syama Kanti

Tulasi Malati Yuthi Amalaka Kunda Tathi

Tumi Deva Narayana Deva Mahesvara

Tumi Deva Narayana Jagata Adhikari

Tumi Deva Narayana Samsara Adhikari

Tumi Deva Niranjana Tumi Prajapati

 

UPDATED: June 4, 2017