Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Madhuri Priya Devi Dasi

 

Gaye Gora Madhura Sware

Gopinath! Mera Nivedana Suna

Gurudeva! Badi Krpa Kari

He Vaisnava Thakura, Daya Ke Sagara

Jaya Jaya Jagannatha Saci Ke Nandan

Jaya Jaya Radha Krsna Yugala Milan (II)

Mera Jivana Sada Papa Rata

Tuma Sarvesvaresvara Vrajendra Kumara

Tumhe Visarike Bhava Kupa Ana

Udita Surya Praci Raje

Yamuna Puline Kadamba Vana Men

 

UPDATED: June 11, 2009