Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Vadiraja Tirtha

 

Svamuddhartum Hare Vetti Kim Rupe

Yaddhitam Tava Bhaktanam

 

UPDATED: July 25, 2009