http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Songs by Vrndavana Dasa Thakura

 

Abanika Majhe Dekha Dona Bhai

Antare Nitai Bahire Nitai

Are Bhai Nitai Amar Doyara Avadi

Janu Lambita Bahu Jugala

Jaya Jaya Nityananda Rohini Kumara

Jivera Bhagye Avani Aila Gaurahari

Madana Mohana Tanu Gauranga Sundara

Nace Nace Nitai Gaur Guna Maniya

Pulake Carita Gaya Sukhe Gadagadi Yaya

Sahasra Sahasra Kane Loliya Loliya Pade Mukhe

Sarac Candra Bhrantim

Sri Hari Vasare Hari Kirtana Vidhana

Suno Radhe Ei Rasa

 

UPDATED: June 4, 2017