http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Vyasadeva Page

http://kksongs.org/authors/list/images/vyasadeva.jpg

 

BIOGRAPHY: Vyasadeva

 

SONGS:

Aho Me Moha Vitatim (Bhagavata Purana)

Ahovalam Narasimham Gatva (Harivamsa Purana)

Brahmadayah Suragana (Nrsimha Stuti) (Bhagavata Purana)

Devata Karya Siddhy-Artham (Nrsimha Purana)

Goloka Dhamadhipatih Paresvarah (Garga Samhita)

Grhe Radha Vane Radha (Brahmanda Purana)

Gita Sastram Idam Punyam (Padma Purana)

Indradi Deva Vrndesa (Brahma Samhita)

Isvara Parama Krsna (Brahma Samhita)

Jaya Nrsimha Sri Nrsimha (Sri Narasimhastottara Nama Stotram) (Brahmanda Purana)

Krsnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Ca (Bhagavata Purana)

Maha Prasade Govinde (Skandha Purana; Mahabharata)

Mimamsamanasya Samutthito (Bhagavata Purana)

Mumucur Munayo Devah (Bhagavata Purana)

Namamisvaram Sacidananda Rupam (Padma Purana)

Namaste Narasimhaya (Nrsimha Purana)

Namo Narasimhayadi Devaya (Visnu Dharmottara Purana)

Navina Nirada Syamam (Narada Pancaratra)

Nrsimha Kavaca Vaksye (Brahmanda Purana)

Om Namo Bhagavate Tasmai (Bhagavata Purana)

Om Sam No Mitrah Sam (Taittiriya Upanisad)

Om Taccham Yoravrni Mahe (Rg Veda)

Om Purnam Adah Purnam Idam (Isopanisad)

Sri Krsnah Kamalo Natha (Narada Pancaratra)

Srutva Gunan Bhuvana Sundara (Bhagavata Purana)

Sulabho Bhakti Yuktanam (Bhavisyottara Purana)

Tava Kathamrta Tapta Jivanam (Bhagavata Purana)

Tvaya Manyo Sarathamarujanto (Rg Veda)

Yaste Manyo-Avidhad (Rg Veda)

 

TEXTS:

Bhagavad Gita

Bhagavata Purana (Srimad Bhagavatam)

Bhavisyottara Purana

Brahma Samhita

Brahmanda Purana

Garga Samhita

Harivamsa Purana

Isopanisad (Isa Upanisad)

Mahabharata

Narada Pancaratra

Nrsimha Purana

Padma Purana

Rg Veda

Skandha Purana

Taittiriya Upanisad

Urdhvamnaya Tantra

Visnu Dharmottara Purana

 

UPDATED: October 7, 2017