Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Authors and Literature Authors Index

Vyasadeva Page

 

BIOGRAPHY: Vyasadeva

 

SONGS:

Aho Me Moha Vitatim (Bhagavata Purana)

Ahovalam Narasimham Gatva (Harivamsa Purana)

Brahmadayah Suragana (Nrsimha Stuti) (Bhagavata Purana)

Devata Karya Siddhy-Artham (Nrsimha Purana)

Goloka Dhamadhipatih Paresvarah (Garga Samhita)

Grhe Radha Vane Radha (Brahmanda Purana)

Gita Sastram Idam Punyam (Padma Purana)

Indradi Deva Vrndesa (Brahma Samhita)

Isvara Parama Krsna (Brahma Samhita)

Krsnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Ca (Bhagavata Purana)

Maha Prasade Govinde (Skandha Purana; Mahabharata)

Mimamsamanasya Samutthito (Bhagavata Purana)

Mumucur Munayo Devah (Bhagavata Purana)

Namamisvaram Sacidananda Rupam (Padma Purana)

Namaste Narasimhaya (Nrsimha Purana)

Namo Narasimhayadi Devaya (Visnu Dharmottara Purana)

Navina Nirada Syamam (Narada Pancaratra)

Nrsimha Kavaca Vaksye (Brahmanda Purana)

Om Namo Bhagavate Tasmai (Bhagavata Purana)

Om Sam No Mitrah Sam (Taittiriya Upanisad)

Om Taccham Yoravrni Mahe (Rg Veda)

Om Purnam Adah Purnam Idam (Isopanisad)

Sri Krsnah Kamalo Natha (Narada Pancaratra)

Srutva Gunan Bhuvana Sundara (Bhagavata Purana)

Tava Kathamrta Tapta Jivanam (Bhagavata Purana)

Tvaya Manyo Sarathamarujanto (Rg Veda)

Yaste Manyo-Avidhad (Rg Veda)

 

TEXTS:

Bhagavad Gita

Bhagavata Purana (Srimad Bhagavatam)

Brahma Samhita

Isopanisad (Isa Upanisad)

Mahabharata

Narada Pancaratra

 

UPDATED: July 25, 2010