http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Authors and Literature

KKSongs Vaisnava Literature Page

http://kksongs.org/authors/literature/images/literature_pg.jpg

 

Ahirbudhnya Samhita

Back To Godhead

Baul Sangit

Bhagavad Gita

Bhagavata Purana (Srimad Bhagavatam)

Bhakti Ratnakara

Bhramargita

Bhakti Rasamrta Sindhu

Brahma Purana

Brahma Samhita

Brahma Vaivarta Purana

Brahmanda Purana

Bhavisyottara Purana

Brhat Stotra Ratnakara

Caitanya Caritamrta

Caitanya Mangala

Dhamali

Dvadasa Stotra

Garga Samhita

Gaudiya Patrika

Gaura Pada Tarangini

Gita Govinda

Gitar Gan

Gitamala

Gitavali

Gopala Campu

Harivamsa Purana

Harmonist

Isopanisad (Isa Upanisad)

Jaiva Dharma

Jaladuta Diary

Kalyana Kalpataru

Krsna Caitanya Carita

Krsna Lila Stava

Krsna Samhita

Krsna Vijaya

Ksanada Gita Cintamani

Mahabharata

Mukunda Mala Stotra

Nama Ramayana

Narada Pancaratra

Nityananda Caritamrta

Nrsimha Purana

Padavali (Govinda Dasa Kaviraja)

Padma Purana

Padyavali (Rupa Goswami)

Panca Ratnam

Prarthana

Prema Bhakti Candrika

Ramayana

Rg Veda

Sajjani Tosani

Saranagati

Stavamala

Stavamrta Lahari

Stavavali

Suka Sari Stava

Taittiriya Upanisad

Urdhvamnaya Tantra

Upadesamrta

Vaisnava Siddhanta Mala

Vidagdha Madhava

Visnu Dharmottara Purana

 

UPDATED: October 7, 2017