http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Languages and Pronunciation Language Index

Songs in Sanskrit

 

http://kksongs.org/language/images/sans.jpg

 

Abhayam Sattva Samsuddhir

Abhira Palli Pati Putra Kanya

Acyutam Kesavam Rama Narayanam

Adharam Madhuram

Adrsya Tarnakanvesin

Adurvidha Vidagdhataspada

Adya Samastam Sa Phalam Jatam

Adya Svo Gamana Vyaja

Aganita Guna Gana Bhusita Rama

Agata Munigana Samstuta Rama

Agharir Atha Sabhyaih

Agre Kurunam Atha

Ahar Viraha Santapta Gopi Gita

Aho Me Moha Vitatim

Aho Pasyatha Citram Gokula Raji

Ahovalam Narasimham Gatva

Akrura Varnitasesa Kamsa

Alam Dipavalyam Vipula Rati

Ambudanjanendra Nila Nindi

Anaradhya Radha Padambhoja

Anasritah Karma Phalam Karyam

Anga Syamalima Chatabhir Abhito

Aniruddha Bandha Visayanusandha

Anita Kamsa Santrasa Prosita Jnati

Arista Trasitasesa Vrajasvasaka

Asrayami Sri Srivasam Tam Adyam

Astame Sarvabhaumas Tvam

Asye Hasyam Tatra

Ati Ciram Ajani Rajani Ati Kali

Atraiva Tattva Vijnanam

Atraiva Vraja Bhavanam

Atyucca Gopika Duhkha

Autthanikotsavambabhisikta

Avajnaya Bhartur Maha Ghora Dandam

Aviksatmesvari Kascid Vrndavana

Avinayam Apanaya Visno

Avirata Rati Bandhu Smerata

Balabhid Upala Kanti Drohini (Sri Mukundastakam)

Bhadra Krsnastami Jata

Bhagavac Chakti Karyesu

Bhaja Govindam Bhaja Govindam (Bhaja Govindam Stotram)

Bhaja Sakhi Ballava Raja Kumaram

Bhaje Vrajaika Mandanam

Bhamini Prccha Na Varam Varam

Bhava Nama Gunadinam

Bhismaka Pura Bhaga Calita Raja

Bhita Lajjita Devesa Kirita

Bhratur Antakasya Pattane

Bhuya Eva Maha Baho

Brahma Prasada Sumukha

Brahmadayah Suragana (Nrsimha Stuti)

Caitanyah Krsna Caitanyo

Caksuh Saphalya Sampadi Srimad

Cancala Munca Patancala Bhagam

Candana Carcita Nila Kalevara

Canura Bhasitam Vande Canurottara

Caturmukhadi Samstutam

Ceto Darpana Marjanam (Sri Siksastakam)

Chatram Sakti Yavankusam

Chinna Svarna Vinindi Cikkana

Cid Anandakaram Sruti Sarasa Saram

Dadhi Nirmanthanarambhi

Dandaka Vana Jana Pavana Rama

Deva Deva Jagannatha Prapannarti

Deva Hare Bhava Karunya Sali

Deva Siddha Mukta Yukta

Devata Karya Siddhy-Artham

Devi Suresvari Bhagavati Gange

Devi Tvam Visnu Mayapi (Subhadra Stuti)

Dhanya Dhanya Vraja Vadhu Dhenu

Dharmaksetre Kuruksetre Samaveta Yuyutsavah

Dhyayami Narasimhakyam

Disi Disi Racayantim Sancayan (Sri Radhastakam)

Drstarjuna Taru Dvandva

Durbuddhi Supta Pinahi

Duti Vidurya Komala Kathanam

Dvivida Duranta Caritra

Ehi Murari Kunjabihari Ehi Pranata

Ekada Krsna Virahad

Esa Lila Vibhor Nitya Goloke

Etal Lila Stava Nama Stotram

Evam Satata Yukta Ye Bhaktas

Gadadhara Yada Param Sa Kila

Ganga Tire Tat Payobhis Tulasyah

Gangeya Campeya (Sri Vrndadevi Astakam)

Garga Vak Caturi Hrsta

Gati Ganjita Mattatara Dviradam

Gatim Drstva Yasya Pramada

Gaurim Gosthanesvarim Giridhara

Giri Pujeyam Vihitam Kena

Gita Sastram Idam Punyam

Go Gopi Stanya Pahanta

Gokula Mangala Vamsi

Goloka Dhamadhipatih Paresvarah

Gopa Kanya Vrata Prita

Gopa Vismapana Krida Bala

Gopi Saubhagya Sambhavyam

Gopi Viraha Santapa

Gopika Nayanasvadya Gopi Vancana

Gopinam Kuca Kunkumena Nicitam

Govindasyottamsita Vamsi

Grhe Radha Vane Radha

Gunjavali Vestita Citra Puspa

Gurau Gosthe Gosthalayisu

Gurau Mantre Namni Prabhuvara

Gurau Sri Gaurange

Guror Guro Me Paramo Gurus Tvam

Ha Ha Bhaktivinoda Thakura! Guro!

Hanumatsevita Nija Pada Rama

Harim Abhisara Sundari Sitavesa

Harir Drstva Gosthe Mukura Gatam

He Mesayita Gopala Palana

Idam Tu Te Guhyatamam

Iha Na Hi Sankuca Pankaja

Imam Vivasvate Yogam

Indradi Deva Vrndesa

Indranila Mani Manjula (Sri Kesava Astakam I)

Isa Jnanakrtaslesa Janani

ISKCON Pranamas

Isvara Parama Krsna

Jala Kridatikusala Sva Malali

Jambunadosnisa Viraji Mukta

Janitendra Rusam Sakra Mada

Jarasutanubandhana Ksitisa

Jaya Bhagavata Srestha Sri Narada

Jaya Danapati Dhyata Maha Mahima

Jaya Gokula Samtrasi Kesi

Jaya Gopi Gananvista Vrksa Samprsta

Jaya Jaya Ballava Raja Kumara

Jaya Jaya Bhanusuta Tata Ranga

Jaya Jaya Girirajer Aratiko Sobha

Jaya Jaya Jaya Gunjavali Mandita

Jaya Jaya Madhava Vidhu Sangini Radhe

Jaya Jaya Marakata Kandala Sundara

Jaya Jaya Nija Padambhoja Sat Prema Dayin

Jaya Jaya Sundara Nanda Kumara

Jaya Krta Mathura Pravesa

Jaya Munjatavi Bhrasta Marga

Jaya Nrsimha Sri Nrsimha (Sri Narasimhastottara Nama Stotram)

Jaya Radha Krsna Giti

Jaya Sri Mathura Natha Mathura Mangala Prabho

Jaya Sridama Subala Stoka Krsnaika Bandhava

Jaya Vasava Yagajna Pitr Prsta

Jaya Vatasura Dhvamsin

Jayadbhuta Maha Cesta

Jayakrura Ratharudha Gopi Rodana

Jayambikavana Prapta

Jayanga Gana Preksya

Jayore Sva Parisada Srila Swami Prabhupada

Jhamajjham Iti Varsati

Jnana Svarupam Ca Harer Adhinam

Jyayasi Cet Karmanas Te Mata

Kada Gosthe Gostha Ksitipa

Kadacit Kalindi Tata (Sri Jagannathastakam)

Kaka Paksa Dhara Srimad Vasantita

Kalahantarita Vrtta Kacid

Kalau Yam Vidvamsah Sphutam

Kalindaja Tatatavi Lata

Kama Pala Saha Krida

Kamsa Ghatita Durgam Tvam

Kamsa Karita Mancaugha Ranga

Kamsa Yosit Samasvasin

Kamsasura Balodvigna

Kandarpa Koti Ramyaya

Kapatam Idam Tava Vindati

Kapivara Santana Samsmrta Rama

Karavindena Padaravindam

Karma Kanda Svarupo’yam

Kim Tad Brahma Kim Adhyatmam

Kim Tapas Cacara Tirtha

Koti Kandarpa Sandarpa Vidhvamsana

Krpayati Yadi Radha Bhadhitasesa

Krsna Deva Bhavantam Vande

Krsna Prasadena Samasta Saila (Sri Govardhanastakam)

Krsna Prema Mayi Radha (Sri Yugalastakam by Srila Jiva Goswami)

Krsna Tvadiya Pada Pankaja

Krsnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Ca

Krsnotkirtana Gana Nartana (Sri Sadgosvamyastakam)

Ksraum Bhagavate Narasimhaya (Nrsimha Kavaca Mantraraja)

Kunkumakta Kancanabja Garva (Sri Sri Radhikastakam)

Laksmi Kataksa Sarasi Ruha Raja Hamsam

Mad Anugrahaya Paramam Guhyam

Madhava Ghore Viyoga Tamasi

Madhava Parihara Me Patam Etam

Madhava Parihara Patima Tarangam

Madhu Madhura Nisayam Jyotir

Madhura Mrdula Cittah Prema

Madhuram Madhurepyo ‘Pi (Kevalastakam)

Madhuripur Adya Vasante

Maha Bhavojjvalac Cinta

Mahabhava Cintamani

Malaya Suvasita Bhusita Gatram

Manasam Manasan Tyagad

Matah Sudhaphala Late Mahaniyasile

Mathura Jana Samviksya

Mathuropavana Prapta

Mayy Asakta Manah Partha Yogam

Mimamsamanasya Samutthito

Miscellaneous Bhajans

Mrdutalarunya Jita Rucira

Mudira Madam Udaram (Sri Vraja-Nava-Yuva-Rajastakam)

Mukter Govinda Bhakter

Mukunda Murali Rava

Mumucur Munayo Devah

Munindra Vrnda Vandite (Sri Sri Radha Krpa Kataksa Stava Raja)

Na Yoga Siddhir Na Mamastu (Sri Vrndavanastakam)

Naga Patni Stuti Prita

Nama Cintamani Krsna

Nama Om Visnu Padaya Acarya Simha Rupine

Namamisvaram Saccidananda Rupam (Sri Damodarastakam)

Namas Tasmai Bhagavate Caitanyaya

Namaskrtya Pravakysami Deva-Devam

Namaste Haladhrgrama (Sri Balarama Pranama)

Namaste Narasimhaya (Sri Nrsimha Pranama)

Namaste Sri Radhe Namaste Sri Syama

Namaste Sriyai Radhikayai Parayai

Namaste Sviya Duhkha-Ghna

Namo Brahmana Rupaya Nija Bhakta Svarupine

Namo Namaste Tridasesvaraya

Namo Narasimhayadi Devaya

Nanopayana Tambula Gandhadi

Narada Jnapitodanta Kamsa

Natha Hari Jagannatha Hari

Nava Gaura Varam (Sri Sacisutastakam)

Nava Gorocana Gauri

Nava Jaladhara Varnam (Sri Mukunda Muktavali)

Nava Jaladhara Vidyud Dyota

Nava Nirada Nindita (Sri Vrajarajasutastakam)

Nava Priyaka Manjari (Sri Kesavastakam)

Navina Nirada Syamam

Nija Pati Bhuja

Nikhila Kala Sampadi

Nikhila Sruti Mauli Ratna (Sri Namastaka)

Nila-Skandhojjvalla-Ruci-Bharair (Dvitiya Govardhanastaka)

Nite Yasmin Nisante Nayana

Nityanandam Aham Vande

Nityanando Vadhutendur

Nrsimha Kavaca Vaksye (Sri Nrsimha Kavaca)

Om Hrim Pram Ksraum (Nrsimha Kavaca Mantra)

Om Namo Bhagavate Tasmai

Om Parthaya Pratibodhitam (Gita Dhyana)

Om Purnam Adah Purnam Idam

Om Sam No Mitrah Sam

Om Sri Krsnaya Namah

Om Taccham Yoravrni Mahe

Pantasman Puruha (Sri Nrsimha Nakha Stuti)

Param Bhuyah Pravaksyami

Paramatman Vasudeva

Paramesvara Laksmisa

Pariksit Prsta Rasartha

Paritosita Gopavadhu

Partha Kratu Raja Pratha

Pasana Dhatu Mrd Daru Sikata

Pasya Sakhi Jana So Yam Kasya

Pauganda Khyata Kaumara

Paugandagama Gopala Vrnda

Pitr Prag Janma Kathaka

Pradatta Purva Svapadabja Sauhrda

Prahlada Samhladaka Bhakta Vatsala

Prakrtir Ar Purusa Ksetra

Pralaya Payodhi Jale (Sri Dasavatara Stotra)

Prapadya Vrndavana Madhyam

Prasida Bala Gopala

Prasida Bhartr Samruddha

Prasida He Sudamakhya

Prasida Me Payo Magna

Pratah Pita Pate Kucopari

Pratah Smarami Yuga Keli Rasabhisiktam

Pratar Bhojana Samyukta

Pratar Vanyasanakanksin

Pravrt Sri Bhusitaranya

Priti Pravrt Samarambhe

Priya Sakhi! Keli Paricchada Punjam

Priye Svapne Drsta Saridina (Sri Svapna-vilasamrtastaka)

Punah Pulina Samprapta Gopi

Putram Udaram Asuta Yasoda

Radha Cinta Nivesana Yasya

Radha Damodara Prestha

Radha Madhavayor Etad

Radha Mukunda Pada Sambhava (Sri Lalitastakam)

Radha Raka Sasadhara Murali Kara

Radha Sakhi Jala Kelisu

Radharadhita Radhesa Radhika

Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite

Radhe Kalaya Hrdayam Anukulam

Radhe Nigada Nijam Gada Mulam

Radhe Nija Kunda Payasi

Radhe Pathi Munca Bhuri

Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe

Radhika Hrdayonmadi Vamsi Kvana

Radhika Krsna Radhika Tava Virahe Kesava

Radhika Sarada Indu Nindimukha

Raghavam Karunakaram Muni Sevitam

Raghupati Raghava Raja Rama

Rajat-Kirita-Mani-Didhiti (Sri Ramastakam)

Ranga Pravesa Subhaga Vira

Rasa Valita Mrgaksi (Sri Radhikastaka)

Rasasara Susarorur

Rase Harim Iha Vihita

Ravana Nidhana Prasthita Rama

Rtu Rajarpita Tosa

Sacinta Iva Laksyase

Sad Vakyanandita Srimad

Sadopasyah Sriman Dhrta Manuja (Prathama Caitanyastaka)

Saha Bhratr Varyam Guror Grama Gami

Sahaja Prema Mrdula Pura

Sahasa Narma Samprasnarthita

Sakhe Kalaya Gauram Udaram

Sakhi Dam Patyor Anayor Yugalam

Sakhi Keva Sunaila Syama

Sakra Sravita Bhaumatikrama

Saksan Mahattama Maha Ghana Cid Vilasa

Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Gurvastakam)

Sannyasam Karmanam Krsna

Sannyasasya Maha Baho Tattvam

Saptaham Murajit Karambuja

Sarac Candra Bhrantim (Sri Nityanandastaka)

Sarad Vihara Madhura Sarat Puspa

Sarada Sasadhara

Sariram Surupam Tatha Va Kalatram

Sarva Sastrabdhi Piyusa

Sata Sandhi Jara Jara

Satyam Jnanam Anantam

Sidati Sakhi Mama Hrdayam Adhiram

Sita Pati Dasarathe Raghudvaha

Sneha Raga Maya Taila Haridra

Sphurad Amala Madhuli

Srastam Srastam Udanicayanty

Sri Catuh Sana Rupaya

Sri Gauda Dese Sura Dirghikayas

Sri Gauranga Mahaprabhos Caranayor

Sri Harinadya Ne Lebhe

Sri Jagannatha Niladri Siro Mukuta Ratna He

Sri Kesavacyuta Mukunda Rathanga Pane

Sri Krsna Jiya Mathuravatirna

Sri Krsna Sankirtane

Sri Krsna Sevibo Boli

Sri Krsna Tattva Nirdese Krpa

Sri Krsna Virohe Radhikar Dasa

Sri Krsnah Kamalo Natha

Sri Krsnasya Katha Sutram

Sri Ramo Ramabhadrasca

Sri Rupa Rati Manjaryor

Sri Sri Nadadvipa Para Pradipau

Sri Vallabheti Vara Deti (Mukunda Mala Stotram)

Sri Vrndavana Dura Stha

Srimac Caitanya Deva Tvam

Srimad Akalanka Paripurna (Sri Nrsimhastakam)

Sriman Murari Tanayam Vinayad Amandam

Srimat-Payonidhini Ketana Cakrapane

Srita Kamala Kuca

Sriyaslisto Visnuh Sthira Cara Vapur

Srutva Gunan Bhuvana Sundara

Subala Sakhadhara Pallava

Sucaru Vakrta Mandalam (Sri Nanda-nandanastakam)

Sudarsana Mahajvala Koti Surya Samaprabha

Suddha Brahma Paratpara Rama

Suddha Gangeya Gaurangim

Sulabho Bhakti Yuktanam

Sundari Radhe Aoye Dhani

Sundari Sadhvi Tvam

Sundari Taikhane Kahala Mu Toya

Sunur Adbhuta Sundaro Jani

Surasena Maharajadhani

Sva Baly Asana Kaliya

Sva Dayita Giri Kacche Gavya

Sva Janmany Aisvaryam Balam

Sva-Bhakti Yogi Lasitam (Sri Gadhadarastakam)

Svamuddhartum Hare Vetti Kim Rupe

Svaphalki Sancalita Yana Vaham

Svapne Sakhi Punar Adya Mukundam

Svarupa Bhavato Bhavatv Ayam (Sri Mahaprabhor Astakam)

Syamala Sundara Suhrda Baddha

Syamala Sundara Vividha Visese

Tam Tatha Krpayavistam

Tava Kathamrta Tapta Jivanam

Tisthan Vrndatavi Kunje

Tunga Nipa Samarudham Sarpa

Tvam Pundraka Slista Sandista

Tvam Rupa Manjari Sakhi

Tvaya Manyo Sarathamarujanto

Udaya Ravi Sahasra Dyotitam

Ujjvala Varana (Sri Sacitanayastakam)

Upanandahita Prite

Upasita-Padambujas (Tritiya Caitanyastaka)

Urdhva Mulam Adhah Sakham

Vaco Vegam Manasah Krodhavegam

Vana Bhuvi Ravaikanya Svaccha

Vande Girivara Dhara Pada Kamalam

Vande Visvambhara Pada Kamalam

Vanyasrita Murarih Kanyah

Vapur Atula Tamala Sphita Bahuru

Varaya Madhava Muda

Varaya Turnam Imam

Vasudeva Stutam Saksad

Vasudeva Sutam Devam

Vasudevoditopata Sanka

Vidagdha Gopika Gadha

Vidhi Vakyamrtabdhinur

Viharati Saha Radhikaya Rangi

Vilasati Dolopari Vanamali

Viracaya Mayi Dandam

Vraja Madhura Madhuri Hrasita

Vrajadhiraja Nandanambudabha

Vrajanandakara Krida Manojna

Vraje Prasiddham Navanita

Vrndavana Viharadyau (Sri Yugalastakam by Srila Madhavendra Puri)

Vrndavana Vilasini Radhe Radhe

Vrsabha Danuja Nasan Narma

Vrttotphulla Visalaksam

Vyasena Vraja Lilayam Nitya Tattvam

Yada Hi Jiva Vijnanam Purnam

Yaddhitam Tava Bhaktanam

Yadi Te Hari Pada (Sri Godruma Candra Bhajanopadesa)

Yah Krsna Caitanya Krpaika Vittas

Yajnapatni Prasadartha Gopa Ksud

Yam Sriman Vraja Raja Sindhuja

Yamalarjuna Bhanjanam

Yamihe Kamiha Saranam

Yamuna Majjitakrura Jayakrura

Yamuna Tata Sancarin Kaliya

Yasoda Stanya Mudita

Yasodotsanga Paryankam

Yaste Manyo-Avidhad

Yasya Kadapi Vasancala

Ye Sastra Vidhim Utsrjya

Yesam Ragoditah Krsne Sraddha

Yo ‘Nanto ‘Nanta Vaktrair

 

UPDATED: October 7, 2017