http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics Official Song Title Index

Index of Official Song Titles starting with S

 

Sa Parsada Bhagavad Viraha Janita Vilapa

Sa Vilapa Sri Vrndavana Basa Lalasa

Sabarana Gaura Mahima

Sacinandana Vandana

Sacinandana Vijayastakam

Sacinandanastakam

Sacisunvastakam

Sacisutastakam

Sacisutastakam (SPANISH)

Sacitanayastakam

Sadgosvamyastakam

Sadgosvamyastakam (LITHUANIAN)

Sadgosvamyastakam (SPANISH)

Sadhaka Dehocita Lalasa

Sadhaka Dehocita Sri Vrndavana Basa Lalasa Song 1

Sadhaka Dehocita Sri Vrndavana Basa Lalasa Song 2

Sadhaka Dehocita Sri Vrndavana Basa Lalasa Song 3

Sadhaka Dehocita Sri Vrndavana Basa Lalasa Song 4

Sakhi Krsna Arati

Sakhi Vrnde Vijnaptih

Samprarthanatmika

Sanaiscara-krta Sri Narasimha Stuti

Saragrahi Vaisnava

Sarasvata Arati

Siddhi Lalasa Song 01

Siddhi Lalasa Song 02

Siddhi Lalasa Song 03

Siddhi Lalasa Song 04

Siddhi Lalasa Song 05

Siddhi Lalasa Song 06

Siddhi Lalasa Song 07

Siddhi Lalasa Song 08

Siddhi Lalasa Song 09

Siddhi Lalasa Song 1

Siddhi Lalasa Song 10

Siddhi Lalasa Song 2

Siddhi Lalasa Song 3

Siksastaka Song 1

Siksastaka Song 2

Siksastaka Song 3

Siksastaka Song 4

Siksastaka Song 5

Siksastaka Song 6

Siksastaka Song 7 Part 1

Siksastaka Song 7 Part 2

Siksastaka Song 7 Part 3

Siksastaka Song 8 Part 1

Siksastaka Song 8 Part 2

Siksastakam

Siksastakam (ENGLISH)

Sivastakam (Murari Gupta)

Soka Satana Song 01

Soka Satana Song 02

Soka Satana Song 03

Soka Satana Song 04

Soka Satana Song 05

Soka Satana Song 06

Soka Satana Song 07

Soka Satana Song 08

Soka Satana Song 09

Soka Satana Song 10

Soka Satana Song 11

Soka Satana Song 12

Soka Satana Song 13

Sreyo Nirnaya Song 1

Sreyo Nirnaya Song 2

Sreyo Nirnaya Song 3

Sreyo Nirnaya Song 4

Sreyo Nirnaya Song 5

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati's Vyasa Puja Offering 1935

Srila Prabhupada Krpastakam (ENGLISH)

Srila Prabhupada Lila Smarana Mangala Stotram

Srila Prabhupada Padma Stavakam

Srimad Bhagavatam Arati

Srimad Bhagavatam Canto 01 Chapter 8

Srimad Bhagavatam Canto 07 Chapter 8 Verses 19 22

Srimad Bhagavatam Canto 07 Chapter 9 Verses 8 to 50

Srimad Bhagavatam Canto 08 Chapter 3 Verses 2 - 29

Srimad Bhagavatam Canto 10 Chapter 3 Verses 7 8

Srimad Bhagavatam Canto 10 Chapter 31 Verses 1 to 9

Srimad Bhagavatam Canto 10 Chapter 52 Verses 37 to 43

Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 8 Verses 30 to 40

Sriman Mahaprabhor Asta Kaliya Smarana Mangala Stotram

Sriman Mahaprabhur Sata Nama Song 1

Sriman Mahaprabhur Sata Nama Song 2

Sriman Mahaprabhur Sata Nama Song 3

Sriman Mahaprabhur Sata Nama Song 4

Sriman-Nityananda Dvadasakam

Srivasastakam

Stavamala Final Prayer for Volume 1

Stavamala Final Prayer for Volume 2

Stavamala Gitavali Song 1

Stavamala Gitavali Song 10

Stavamala Gitavali Song 11

Stavamala Gitavali Song 12

Stavamala Gitavali Song 13

Stavamala Gitavali Song 14

Stavamala Gitavali Song 15

Stavamala Gitavali Song 16

Stavamala Gitavali Song 17

Stavamala Gitavali Song 18

Stavamala Gitavali Song 19

Stavamala Gitavali Song 2

Stavamala Gitavali Song 20

Stavamala Gitavali Song 21

Stavamala Gitavali Song 22

Stavamala Gitavali Song 23

Stavamala Gitavali Song 24

Stavamala Gitavali Song 25

Stavamala Gitavali Song 26

Stavamala Gitavali Song 27

Stavamala Gitavali Song 28

Stavamala Gitavali Song 29

Stavamala Gitavali Song 3

Stavamala Gitavali Song 30

Stavamala Gitavali Song 31

Stavamala Gitavali Song 32

Stavamala Gitavali Song 33

Stavamala Gitavali Song 34

Stavamala Gitavali Song 35

Stavamala Gitavali Song 36

Stavamala Gitavali Song 37

Stavamala Gitavali Song 38

Stavamala Gitavali Song 39

Stavamala Gitavali Song 4

Stavamala Gitavali Song 40

Stavamala Gitavali Song 41

Stavamala Gitavali Song 42

Stavamala Gitavali Song 5

Stavamala Gitavali Song 6

Stavamala Gitavali Song 7

Stavamala Gitavali Song 8

Stavamala Gitavali Song 9

Stavamala ntitled Prayer

Stavamala Untitled Prayer to Ballavendra

Stavamala Untitled Prayer to Radha Vallabha

Stavamala Untitled Prayer to Rasa Rasika

Stavamala Untitled Prayer to Sri Govardhanodhara

Stavamala Untitled Prayer to Vraja Nagara

Subhadra Stuti

Sudarsana Pranama

Suka Sari Stava Chapter 2 Verses 50 - 58

Suka Sari Stava Chapter 2 Verses 59 - 67

Sundara Kanda (Nama Ramayana)

Supreme Performances

Sva Niyama Dasakam

Sva Sankalpa Prakasa Stotra

Svaniyama Dasaka

Svapna Vilasamrtastaka

Svayam Bhagavattastakam

Swa Nistha

Swabhista Lalasa Song 1

Swabhista Lalasa Song 2

Swabhista Lalasa Song 3

Swabhista Lalasa Song 4

Swabhista Lalasa Song 5

Swabhista Lalasa Song 6

 

UPDATED: October 7, 2017