http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with R

 

Radha Bhajane Jadi Mati

Radha Cinta Nivesana Yasya

Radha Damodara Prestha

Radha Krsna Bol

Radha Krsna Canten Todos

Radha Krsna Guna Gana Mithasakhi Samvardhana

Radha Krsna Koro Dhyana

Radha Krsna Nama Citamani Ki

Radha Krsna Nivedana

Radha Krsna Prana Mora

Radha Krsna Sevon Mui

Radha Kunda Tata Kunja Kutir

Radha Madhavayor Etad

Radha Mukunda Pada Sambhava (Sri Lalitastakam)

Radha Nama Parama Sukhadai

Radha Pyari Saha Khelato Nanda Dulal

Radha Raka Sasadhara Murali Kara

Radha Sakhi Jala Kelisu

Radha Vallabha Madhava Sripati

Radharadhita Radhesa Radhika

Radharani Ki Jaya Maharani Ki Jaya

Radhe Gloria A Ti Oh Amada De Madhava

Radhe Jaya Jaya Madhava Dayite

Radhe Kalaya Hrdayam Anukulam

Radhe Nigada Nijam Gada Mulam

Radhe Nija Kunda Payasi

Radhe Pathi Munca Bhuri

Radhe Radhe Bolo Krsna Krsna Bolo

Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe

Radhe Radhe Japo Cale Ayenge Bihari

Radhe Radhe Syama Sri Radhe (edited)

Radhe Radhe Syamal Pyari

Radhika Carana Padma

Radhika Hrdayonmadi Vamsi Kvana

Radhika Krsna Radhika Tava Virahe Kesava

Radhika Sarada Indu Nindimukha

Radhikar Janma Tithi Dina Jani

Ragera Bhajana Patha

Raghavam Karunakaram Muni Sevitam

Raghupati Raghava Raja Rama

Rai He Aba Tejaha Mana

Raiyera Vacana Suni Sakhigana

Raja Rani Mira

Rajat-Kirita-Mani-Didhiti (Sri Ramastakam)

Rama He Khemo Aparadha Mor

Rama Jinaka Nama Hai

Rama Kaho Ghanasyama Kaho

Rama Krsna Gocarane

Ramani Siromani Vrsabhanu Nandini

Ranga Pravesa Subhaga Vira

Range Ho Ho Ho Hori

Rasa Tattva Nitya Jaiche

Rasa Valita Mrgaksi (Sri Radhikastaka)

Rasabati Radha Rasamayi Kana

Rasasara Susarorur

Rase Harim Iha Vihita

Raser Ahara Jini Tanra Citta Rasa Khani

Rasika Nagari Gana Siromani

Ratha Haita Uli Brahma Pranama Kari

Rati Prema Sneha Mana Pranaya

Ratyasvada Hetu Jata, Vibhava Namete Khyata

Ravana Nidhana Prasthita Rama

Re Manava! Prema Jagata Ka Sar

Reverencias A Ti Oh Seņor Nrsimha

Reverencias A Ti Querida A Krsna Tulasi

Roaming About His Spotless Complexion

Rtu Pati Biharati Nagara Syama

Rtu Pati Radha Madhava Sanga

Rtu Rajarpita Tosa

Rupanuga Tattva Sara

Ruper Gaurava Keno Bhai

 

UPDATED: August 3, 2017