http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with T

 

Tabhanghri Kamala Dwoy

Tam Tatha Krpayavistam

Tan Ke Tambure

Tanha Karala Aparupa Jala Keli

Tanu Tanu Milane Upajala

Taru Taru Nava Kisalaya Bana

Tatala Saikate

Tava Kathamrta Tapta Jivanam

Tava Pada Pankajini

Tears Streaming From Their Eyes

Thakura Vaisnava Gana

Thakura Vaisnava Pada

The Transcendental Lamp of Navadvipa

Thumaka Thumaka Paga

Tisthan Vrndatavi Kunje

Todas As Glórias Aos Som Da Nova Era

Toma Chadi Ami Kabhu

Tomar Carana Padma Anuraga Sudha Sadma

Tomar Gambhir Mana Nahi Bujhe

Tomar Iksane Hoy, Sakala Utpatti Hoy

Tomar Je Suddha Bhakta

Tomare Bhuliya

Trapped Within Samsara’s All Devouring Blazing Fire

Tu Cuerpo Con Sándalo De Rica Esencia

Tulasi Malati Yuthi Amalaka Kunda Tathi

Tum Meri Rakho Laja Hari

Tuma Sarvesvaresvara Vrajendra Kumara

Tuma Vina Meri

Tumhare Karana Saba Sukha Chodya

Tumhe Visarike Bhava Kupa Ana

Tumi Deva Narayana Deva Mahesvara

Tumi Deva Narayana Jagata Adhikari

Tumi Deva Narayana Samsara Adhikari

Tumi Deva Niranjana Tumi Prajapati

Tumi Jagater Pita Tumi Jagater Mata

Tumi Sarva Guna Juta Sakti Tava

Tumi Sarveswareswara Vrajendra Kumar

Tumi To Doyara Sindhu

Tumi To Maribe Jare

Tunga Nipa Samarudham Sarpa

Tunhu Doya Sagara

Tunhu Se Rahili Madhupura

Tus Pies Loto Gurudeva

Tuwa Bhakti Anukula

Tuwa Bhakti Pratikula

Tuwa Pade E Minati Mor

Tvam Pundraka Slista Sandista

Tvam Rupa Manjari Sakhi

Tvaya Manyo Sarathamarujanto

 

UPDATED: January 6, 2017