http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with Y

 

PDF

Yada Hi Jiva Vijnanam Purnam

PDF

Yaddhitam Tava Bhaktanam

PDF

Yadi Buddhi Yoga Srestha

PDF

Yadi Gaura Na Hoito

PDF

Yadi Gauranga Nahita Tabe Ki Hoito

PDF

Yadi Te Hari Pada (Sri Godruma Candra Bhajanopadesa)

PDF

Yah Krsna Caitanya Krpaika Vittas

PDF

Yajnapatni Prasadartha Gopa Ksud

PDF

Yam Sriman Vraja Raja Sindhuja

PDF

Yamalarjuna Bhanjanam

PDF

Yamihe Kamiha Saranam

PDF

Yamuna Majjitakrura Jayakrura

PDF

Yamuna Puline Kadamba Vana Men

PDF

Yamuna Tata Sancarin Kaliya

PDF

Yan Kali Rupa Sarira Na Dharata

PDF

Yanhi Yanhi Nikasai Tanu Tanu Jyoti

PDF

Yasoda Stanya Mudita

PDF

Yasodotsanga Paryankam

PDF

Yasomati Nandana

PDF

Yaste Manyo-Avidhad

PDF

Yasya Kadapi Vasancala

PDF

Yata Yata Avatara Sara

PDF

Yauvane Jakhon Dhana Uparjane

PDF

Ye Dige Pasari Ankhi Dekhi Syama Raya

PDF

Ye Sastra Vidhim Utsrjya

PDF

Ye Suddha Bhakta Ye Krsna Tomate Satata

PDF

Yeh To Prem Ki Bata Hai

PDF

Yesam Ragoditah Krsne Sraddha

PDF

Yo ‘Nanto ‘Nanta Vaktrair

PDF

Yoga Jaga Saba Char

PDF

Yoga Pithopari Sthita (with concluding Gitavali Prema Dhvani)

PDF

Yogira Asane Bosechilo Visvamitra

PDF

You Are An Ocean of Mercy

PDF

You Could Have Stayed in Vrndavana

PDF

Yugala Carana Priti

 

UPDATED: January 2, 2012