http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics

Index of Song Titles starting with Y

 

Yada Hi Jiva Vijnanam Purnam

Yaddhitam Tava Bhaktanam

Yadi Buddhi Yoga Srestha

Yadi Gaura Na Hoito

Yadi Gauranga Nahita Tabe Ki Hoito

Yadi Te Hari Pada (Sri Godruma Candra Bhajanopadesa)

Yah Krsna Caitanya Krpaika Vittas

Yajnapatni Prasadartha Gopa Ksud

Yam Sriman Vraja Raja Sindhuja

Yamalarjuna Bhanjanam

Yamihe Kamiha Saranam

Yamuna Majjitakrura Jayakrura

Yamuna Puline Kadamba Vana Men

Yamuna Tata Sancarin Kaliya

Yan Kali Rupa Sarira Na Dharata

Yanhi Yanhi Nikasai Tanu Tanu Jyoti

Yasoda Stanya Mudita

Yasodotsanga Paryankam

Yasomati Nandana

Yaste Manyo-Avidhad

Yasya Kadapi Vasancala

Yata Yata Avatara Sara

Yauvane Jakhon Dhana Uparjane

Ye Dige Pasari Ankhi Dekhi Syama Raya

Ye Sastra Vidhim Utsrjya

Ye Suddha Bhakta Ye Krsna Tomate Satata

Yeh To Prem Ki Bata Hai

Yesam Ragoditah Krsne Sraddha

Yo ‘Nanto ‘Nanta Vaktrair

Yoga Jaga Saba Char

Yoga Pithopari Sthita (with concluding Gitavali Prema Dhvani)

Yogira Asane Bosechilo Visvamitra

You Are An Ocean of Mercy

You Could Have Stayed in Vrndavana

Yugala Carana Priti

 

UPDATED: June 4, 2017