http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                     www.kksongs.org


Home Music Center Talamala

Index of Talas

 

Adha (see Sitarkhani)

Adi

Ank

Ardha Jayatala

Arjuna

Basanta Sikhira Tala

Bengali Ektal

Bhajani

Brahma

Campaka Savari

Chartal Ki Savari

Cautala

Choti Dasakusi

Choti Savari

Dadra

Dasapahira

Dhamara

Dharami

Dhumali

Dipchandi

Ektala

Gaja-Jhampa

Ganesa

Jhaptala

Jhumara

Kaherva

Khemta

Krsna

Laksmi

Lofa

Magdha

Matta

Pancama Savari

Prabhupada

Rudra

Rupak

Rupam (see Uptala Jhampaka)

Sesa

Sitarkhani

Sravana Nila

Sula

Surfakta (see Sula)

Tintal

Tivra

Upadasi

Uptala Jhampaka

Vikram

Visnu

Visva

Visva Vandita

 

UPDATED: September 3, 2015