http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                www.kksongs.org


Home Song Lyrics P

Song Name: Pasana Dhatu Mrd Daru Sikata

Official Name: Obeisance 106 Verses 409 to 411; Srimad Arca Stava

Author: Sanatana Goswami

Book Name: Krsna Lila Stava

Language: Sanskrit

 

A

 

LYRICS:

()

पाषाणधातुमृद्दारुसिकतामणिलेखजा

सप्तधा ते प्रतिकृतिरचला वा चला प्रभो

 

()

शालग्रामशिला चाथ यत्र कुत्राप्यवस्थिता

यादृशी तादृशी वापि भक्तैर्भक्त्याभिपूजिता

 

()

भवताधिष्ठित्ता सर्वा सच्चिदानन्दरूपिणी

त्वमेव कथ्यसे सद्भिस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः

 

UPDATED: September 27, 2016