Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Languages and Pronunciation Indian Scripts Page S

Song Name: Samsara Davanala Lidha Loka (Sri Gurvastakam)

Author: Visvanatha Cakravarti Thakura

Book Name: Stavamrta Lahari

Presented in: Odia 

 

()

ସଂସାର-ଦାବାନଲ-ଲୀଢ-ଲୋକ-

ତ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ-ଘନାଘନତ୍ବମ

ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ-ଗୁଣାର୍ଣ୍ଣବସ୍ୟ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ମହାପ୍ରଭୋଃ କୀର୍ତନ-ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ-

ବାଦିତ୍ର-ମାଦ୍ୟନ-ମନସ ରସେନ

ରୋମାଞ୍ଚ -କମ୍ପାଶୃ-ତରଙ୍ଗ-ଭାଜ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ଶ୍ରୀ-ବିଗ୍ରହାରାଧନ-ନିତ୍ୟ-ନାନ-

ଶୃଙ୍ଗାର-ତନ୍-ମନ୍ଦିର-ମାର୍ଜନାଦ

ୟୁକ୍ତସ୍ୟ ଭକ୍ତାଂଶ୍ଚ ନିୟୁଞ୍ଜତୋଽପି

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ଚତୁର୍-ବିଧ-ଶ୍ରୀ-ଭଗବତ୍-ପ୍ରସାଦ-

ସ୍ବାଦ୍ବନ୍ନ-ତୃପ୍ତାନ ହରି-ଭକ୍ତ-ସଙ୍ଘାନ

କୃତ୍ବୈବ ତୃପ୍ତିଂ ଭଜତ ସଦୈବ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ଶ୍ରୀ-ରାଧିକା-ମାଧବୟୋର ଅପାର-

ମାଧୁର୍ୟ-ଲୀଲ ଗୁଣ-ରୂପ-ନାମ ନାମ

ପ୍ରତିକ୍ଷଣାସ୍ବାଦନ-ଲୋଲୁପସ୍ୟ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ନିକୁଞ୍ଜ-ୟୂନ ରତି-କେଲି-ସିଦ୍ଦ୍ୟ

ୟା ୟାଲିଭିର ୟୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷଣୀୟ

ତତ୍ରାତି-ଦାକ୍ଷ୍ୟାଦ ଅତି-ବଲଭସ୍ୟ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ସାକ୍ଷାଦ୍ଦରିତ୍ବେନ ସମସ୍ତ-ଶାସ୍ତ୍ରୈର

ଉକ୍ତସ୍ତଥ ଭାବ୍ୟତ ଏବ ସଦ-ଭିଃ

କିନ୍ତ ପ୍ରଭୋର ୟଃ ପ୍ରିୟ ଏବ ତସ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ୟସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାଦ ଭଗବତ୍-ପ୍ରସାଦ

ୟସ୍ୟାପ୍ରସାଦାନ ଗତିଃ କୁତୋଽପି

ଧ୍ୟାୟନ ସ୍ତୁବଂସ୍ତସ୍ୟ ୟଶସ ତ୍ରି-ସନ୍ଧ୍ୟ

ବନ୍ଦ ଗୁରୋଃ ଶ୍ରୀ-ଚରଣାରବିନ୍ଦମ

()

ଶ୍ରୀମଦ୍-ଗୁରୋର ଅଷ୍ଟକମ ଏତଦ ଉଚ୍ଚୈର

ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ ପଠତି ପ୍ରୟତ୍ନାତ

ୟସ ତେନ ବୃନ୍ଦାବନ-ନାଥ ସାକ୍ଷାତ

ସେବୈବ ଲଭ୍ୟ ଜୁଷଣୋଽନ୍ତ ଏବ

 

UPDATED: May 29, 2010