Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Vibhavari Sesa Aloka Pravesa

 

LYRICS: Vibhavari Sesa Aloka Pravesa

ORIGINAL AUTHOR: Bhaktivinoda Thakura

RAGA: Bengali Morning Folk Raga

 

This song uses the same notation as Samsara Davanala Lidha Loka. Just replace the words with that of Vibhavari Sesa Aloka Pravesa.