Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                      www.kksongs.org


Song Name: Syama Mhane Cakara Rakho Ji

Official Name: None

Author: Mira Bai

Book Name: None

Language: Rajasthani

 

LYRICS:

(refrain)

(śyāma) mhāne cākara rākho

giridhāri lāla mhāne cākara rākho

 

(1)

cākara rahsūń bāga lagāsūń nita uṭha darasana pāsūń

vṛndāvana kuñja galina meń terī līlā gāsūń

 

(2)

cākarī maiń darasaṇa pāvūń sumarana pāvūń kharacī

bhāva bhagata jāgīrī pāvūń tīnoń bātā sarasī

 

(3)

mora mukuṭa pītāmbara sohe gala baijantī mālā

vṛndāvana meń dhenu carāve mohana murlīvālā

 

(4)

hare hare nita banna banāvūń vica vica rākhūń kyārī

sāńvariyā ke darasaṇa pāvūń pahara kusumbhī sārī

 

(5)

jogī āyā joga karana kūń tapa karaṇe sayāsī

hari bhajana kūń sādhū āyo vṛndāvana ke bāsī

 

(6)

mīrā ke prabhu gahira gambhīrā hṛdaya raho dhīrā

ādhī rāta prabhu darasaṇa dīnho jamunā ke tīrā

 

TRANSLATION

Refrain: O my dear, Syama! Please make me Your maidservant. O Darling Giridhara! Please make me Your maidservant.

 

1) As Your servant, I will plant Your garden. Every day, I will arise early to see You. In the groves of Vrndavana, I will sing Your glories.

 

2) The reward for serving You will be seeing Your form. The spirit of devotion is my liege, for which I have underwent many births.

 

3) My Lord is adorned with a peacock crown and the yellow sash waist-cloth wearing a flower garland. Mohana, is the flute player, who is grazing the cows in Vrndavana.

 

4) I will make fresh green bowers divided into borders for the Lord. Seeing my beloved one will be enjoyed by me, robed in a scarlet sari.

 

5) Why are ascetic yogis doing meditation and take sannyasa? Chanting Hari’s name is the reason for the inhabitants of Vrndavana Dhama.

 

6) Mira, who’s Lord is the courtly Giridhari, is perturbed at heart. At midnight, by the banks of Yamuna, the river of love, I request to see the Lord.

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

It may be sung in Raga Desa.

 

In the 1979 film Meera, this was on Raga Bhairavi.

 

This was one of Mohandas Gandhi’s favorite bhajans to chant.

 

UPDATED: March 27, 2009