Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Music Center Notations of the Vaisnava Acaryas Hare Krsna Kirtans

Raga Kafi Kirtana 2

 

Lyrics: Hare Krsna Mahamantra

Raga: Kafi

AUDIO GUIDE: Raga Kafi Kirtana 2

 

FORM A:

 

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

g

g

-

R

-

n

 

 

ha

re

e

kr

i

sna

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

m

P

P

-

ha

a

re

e

kr

i

sna

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

g

g

-

R

-

n

 

 

kr

sna

a

kr

i

sna

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

R

-

S

-

ha

a

re

e

ha

a

re

e

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

g

g

-

R

-

n

 

 

ha

re

e

ra

a

ma

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

m

P

P

-

ha

a

re

e

ra

a

ma

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

g

g

-

R

-

n

 

 

ra

ma

a

ra

a

ma

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

R

-

S

-

ha

a

re

e

ha

a

re

e

 

FORM B:

 

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

P

P

-

D

-

 

 

 

ha

re

e

kr

i

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

n

-

n

-

n

D

P

m

sna

a

a

a

a

a

a

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

R

R

 

R

m

-

D

-

a

a

 

ha

re

e

kr

i

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

P

-

P

-

P

m

g

R

sna

a

a

a

a

a

a

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

g

 

g

g

-

R

-

n

a

 

kr

sna

a

kr

i

sna

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

m

-

P

-

ha

a

re

e

ha

a

re

e

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

P

P

 

P

P

-

D

-

e

e

 

ha

re

e

ra

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

n

-

n

-

n

D

P

m

ma

a

a

a

a

a

a

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

R

R

 

R

m

-

D

-

a

a

 

ha

re

e

ra

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

P

-

P

-

P

m

g

R

ma

a

a

a

a

a

a

a

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

g

 

g

g

-

R

-

n

a

 

ra

ma

a

ra

a

ma

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

-

g

-

m

-

P

-

ha

a

re

e

ha

a

re

e

 

FORM C:

 

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

g

g

g

g

R

R

n

n

ha

re

kr

sna

ha

re

kr

sna

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

S

g

g

m

m

P

P

kr

sna

kr

sna

ha

re

ha

re

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

g

g

g

g

R

R

n

n

ha

re

ra

ma

ha

re

ra

ma

X

 

 

 

0

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

S

S

g

g

R

R

S

S

ra

ma

ra

ma

ha

re

ha

re

 

UPDATED: December 31, 2009