http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Song Lyrics Y

Song Name: Yadi Buddhi Yoga Srestha

Official Name: Chapter 3

Author: A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Book Name: Gitar Gan

Language: Bengali

 

http://kksongs.org/images/india.png

 

LYRICS:

(1)

arjun kahilen:

yadi buddhi-yoga srestha ohe janardan

ghor yuddhe niyojita kara ki karan

 

(2)

dvarthak kathay buddhi mohit ye hay

niscit ya hay kaha sreya upajay

 

(3)

sri-bhagavan kahilen:

dvibidha loker nistha balechi tomare

samkhya ar jnana-yog yogya adhikare

 

(4)

vihita karmer nistha na kari arambha

naiskarma jnan ye carca hay eka dambh

vihita karmer tyage cittasuddhi nay

keval sannyase karya siddhi nahi hay

 

(5)

ksanek samay matra na kariya karma

thakite pare na keha svabhavik dharma

prakrtir gun yatha sabar nirvandha

sei karya kare yate karamer vandha

 

(6)

karmendriya rodh kari manete smarana

iha nahi cittasuddhi naiskarma karan

ataev sei vyakti vimudhatma hay

indriyartha mithyacari sastrete kahay

 

(7)

kintu yadi nijendriya samyata niyame

karmer arambha kare yatha yatha krame

vatul na hay markat vairagya kari

antarnistha hale hay sahay sri-hari

sei hay karma-yog karmendriya dvara

asakti-rahit karma vises prakara

 

(8)

niyamita karma bhala sei akarma apeksa

anadhikarira karma tyaga, para-mukhapeksa

sarir nirvaha yar nahe karma vina

karma-tyag tar pakse hay vidambana

 

(9)

yajnesvar bhagavaner santos lagiya

niyamita karma kara asakti tyajiya

ar yata karma hay bandhera karana

ataeva sei karya kara nivarana

bhagavada santosartha karmera prasanga

yata kichu acarana saba mukta sanga

 

(10)

prajapati srsti kari yajnera sadhana

upades karechila sune prajagana

yajnera sadhana kari sukhi hao sabe

yajna-dvara bhog pabe indriya vaibhave

 

(11)

adhikari devagan yajnera prabhave

yajna anusthan dekhi sabe prita habe

paraspara priti-bhav hale sampadana

bhogera samagri sreya nahe anatana

 

(12)

yajnete santusta haye abhista ye bhoga

devatara dyaya sab pracura prayoga

sei datta anna yaha devatara dyaya

tnahader na diya khaya cor sei hay

 

(13)

yajnera sadhana kari anna yeva khay

muktira pathete cale pap nahi hay

ar yeba anna pak nija svarthe kare

paper bojha krame bade duhkha-bhog tare

 

(14)

anna kheye jiv bnace anna ye jivana

sei anna utpadane vrsti ye karana

sei vrsti hay yadi yajna karye hay

sei yajna sadhya hay karmera karana

 

(15)

karma yaha veda-vani nahe mano-dharma

veda-vani bhagavadukti aksarera karana

ataeva karma hay isvara-sadhana

sarva-gata brahma-nitya yajnete sthapana

 

(16)

sei se brahmera cakra ache pravartita

se cakre ye nahi hay visesa vartita

papera jivana tar ati bhayankara

indriya pritaye kare papa paraspara

 

(17)

ar ye bujhiyache atma-tattva-sar

karya karma kichu nai karibar tar

purna-jnane bhagavane bhakti kare yei

atma-trpta atma-jnani tusta atmatei

 

(18)

arthanartha vicaradi atma-trpta nahe

kartavya-kartavya yaha veda-sastra kahe

se nahe kahara rni nijartha sadhane

sarvasva hayeche purna saranya sarane

 

(19)

ataev anasakta haye karya kara

yukta vairagya sei tate hao drdha

anasakta karya kare parama padete

yogya hay krame krame se pada labhite

 

(20)

janakadi mahajan karma sadhya kari

siddhi-labh karechila apani acari

tumi-o serup kara loka-siksa lagi

labh nai kichumatra markata vairagi

 

(21)

srestha vyakti yaha kare lokera adarsa

itara janata yaha kare hay harsa

srestha vyakti yaha kichu pramanya svikare

tahai svikarya hay prati ghare ghare

 

(22)

amara kartavya nai tribhuvana majhe

partha tumi jana keva samatulya ache

raptavya baliya kichu kotha nahi mor

tathapi dekhaha ami kartavye vibhor

 

(23)

ami yadi karma tyaji atandrita haye

mama vartma sabe anugamana karaye

 

(24)

phal ei habe sabai ucchanna yabe

amara darsita path dekhara abhabe

vidhi ar kichu nahi rabe dharatale

vinasta haibe ei prajara sakale

 

(25)

vidvaner ye kartavya avidvan sama

vahyata asakta haye karma samagama

antare asakti nai lokera samgraha

vidvaner hay sei karmete agraha

 

(26)

buddhi-bhed nahi kari mudha karmider

ajnani ye hay tara tai herpher

tai se sajate habe sarva karma majhe

apani acari sab avidyara saje

 

(27)

vidvana murkhete hay ei matra bhed

prakrtir vas ek anya se bicched

prakrtir gune vas karya kari yay

ahamkare matta haye nije karta hay

apanar paricaya prakrtira mane

dehe atma-buddhi kare asatyera dhyane

 

(28)

tattvavit ye vidvan bujhe guna-karma

gun dvara karya hay jane sar-marma

ataev guna-karya na kare sajjan

prakrtir guna-karya asakta na han

 

(29)

guna-karme asakti se gunete sammudha

prakrta nijeke mane sei karye drdha

bhava-rogi mudha jane na kari bancan

karmera yojana hate krame jnan val

 

(30)

ataev tumi partha chada abhiman

tomar samasta sakti kara more dan

karma-phal ama chada nirmama haiya

yuddha kara asa tyaji mudhata tyajiya

 

(31)

amara emata karya anusthan kari

sarva karma kare sudhu bhajite sri-hari

sraddhavan mor bhakta asuya-bihin

karma-phal mukta hay bhaktite bilin

 

(32)

prakrti-sadrsa cesta kare gunavan

prakrtir vase sarva karya anusthan

 

(33)

vahukal hate yara prakrtir vas

nigraha karite nare haiya vivas

 

(34)

ataev indriyarthe rag dves chadi

visayete rag dves kichu nahi kari

tahar vasete nije kabhu na rahiba

anasakta visayete madhavera seva

 

(35)

nija dharma sreya jana para-dharmapeksa

bhagavad seva lagi karma-yoga siksa

svadharme nidhan bhala nahe paradharma

bhala kari bujha tumi ei gudha marma

 

(36)

arjun kahilen:

he varsneya kaha tumi bujhaiya more

ki lagi hayeche jiva yukta papa ghore

aniccha-sattveo hay pape niyojita

avasa haiya kare papa se garhita

 

(37)

sri-bhagavan kahilen:

kam ar krodh hay rajogun dvara

abhibhuta baddha-jiv tri-jagate sara

jnani-jiv ei dui maha satru jane

kare tai gunatita karya savadhane

 

(38)

tri-jagate kam matra sarva avaran

agunete dhum yatha dhusara darsan

athava jarayu yatha garbha avaran

alpadhik ei sab kamera karan

 

(39)

ei nitya vairi kare jnana avaran

jiv tahe vaddha hay nahe sadharan

kam hay duspuran agnira saman

ataev kam lagi hao savadhan

 

(40)

sei kam adhisthita indriyadi mane

vuddhite vasiya anke nikhila bhuvane

vaddha jiv se karan deha abhimani

svatantryer vyavahar nahi jane jnani

 

(41)

ataev he bharat! prathamete kam

niyantrita kari hao sampurna niskam

bhaktira dharana sei kama jaya janya

se jnan vijnan-nasi, nahi patha anya

 

(42)

baddha-jiv jada-buddhi indriya pradhan

indriyadhipati man karmera bidhan

man hate para-buddhi tarpar atma

ataev kara seva sei paramatma

 

(43)

aprakrta buddhi dvara kara dasya tar

ghucibe sakal moha kama vyavahar

sei se upay ek satru jinibar

kamarupa durasada keha nahi ar

 

(44)

bhaktivedanta kahe sri-gitara gan

sune yadi suddha bhakta krsnagata-pran

 

TRANSLATION

1) Arjuna said: O Janardana, O Kesava, why do You urge me to engage in this ghastly warfare, if You think that intelligence is better than fruitive work?

 

2) My intelligence is bewildered by Your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively what is most beneficial for me.

 

3) The Blessed Lord said: O sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who realize the Self. Some are inclined to understand Him by empirical, philosophical speculation, and others are inclined to know Him by devotional work.

4) Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection.

 

5) All men are forced to act helplessly according to the impulses born of the modes of material nature; therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment.

 

6) One who restrains the senses and organs of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender.

 

7) On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages his active organs in works of devotion, without attachment, is by far superior.

 

8) Perform your prescribed duty, for action is better than inaction. A man cannot even maintain his physical body without work.

 

9) Work done as a sacrifice for Visnu has to be performed, otherwise work binds one to this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for His satisfaction, and in that way you will always remain unattached and free from bondage.

 

10) In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Visnu, and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna [sacrifice] because its performance will bestow upon you all desirable things."

 

11) The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you; thus nourishing one another, there will reign general prosperity for all.

 

12) In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna [sacrifice], supply all necessities to man. But he who enjoys these gifts, without offering them to the demigods in return, is certainly a thief.

 

13) The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others, who prepare food for personal sense enjoyment, verily eat only sin.

 

14) All living bodies subsist on food grains, which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna [sacrifice], and yajna is born of prescribed duties.

 

15) Regulated activities are prescribed in the Vedas, and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently the all-pervading Transcendence is eternally situated in acts of sacrifice.

 

16) My dear Arjuna, a man who does not follow this prescribed Vedic system of sacrifice certainly leads a life of sin, for a person delighting only in the senses lives in vain.

 

17) One who is, however, taking pleasure in the self, who is illuminated in the self, who rejoices in and is satisfied with the self only, fully satiated--for him there is no duty.

 

18) A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work. Nor has he any need to depend on any other living being.

 

19) Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty; for by working without attachment, one attains the Supreme.

 

20) Even kings like Janaka and others attained the perfectional stage by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work.

 

21) Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.

 

22) O son of Prtha, there is no work prescribed for Me within all the three planetary systems. Nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything--and yet I am engaged in work.

 

23) For, if I did not engage in work, O Partha, certainly all men would follow My path.

 

24) If I should cease to work, then all these worlds would be put to ruination. I would also be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all sentient beings.

 

25) As the ignorant perform their duties with attachment to results, similarly the learned may also act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path.

 

26) Let not the wise disrupt the minds of the ignorant who are attached to fruitive action, they should not be encouraged to refrain from work, but to engage in work in the spirit of devotion.

 

27) The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself to be the doer of activities, which are in actuality carried out by nature.

 

28) One who is in knowledge of the Absolute Truth, O mighty-armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results.

 

29) Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performers' lack of knowledge.

 

30) Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto Me, with mind intent on Me, and without desire for gain and free from egoism and lethargy, fight.

 

31) One who executes his duties according to My injunctions and who follows this teaching faithfully, without envy, becomes free from the bondage of fruitive actions.

 

32) But those who, out of envy, disregard these teachings and do not practice them regularly, are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and doomed to ignorance and bondage.

 

33) Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows his nature. What can repression accomplish?

 

34) Attraction and repulsion for sense objects are felt by embodied beings, but one should not fall under the control of senses and sense objects because they are stumbling blocks on the path of self-realization.

 

35) It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faultily, than another's duties. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous.

36) Arjuna said: O descendant of Vrsni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?

 

37) The Blessed Lord said: It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material modes of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring, sinful enemy of this world.

 

38) As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly, the living entity is covered by different degrees of this lust.

 

39) Thus, a man's pure consciousness is covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire.

 

40) The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust, which veils the real knowledge of the living entity and bewilders him.

 

41) Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin [lust] by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization.

 

42) The working senses are superior to dull matter; mind is higher than the senses; intelligence is still higher than the mind; and he [the soul] is even higher than the intelligence.

 

43) Thus knowing oneself to be transcendental to material senses, mind and intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus--by spiritual strength--conquer this insatiable enemy known as lust.

 

44) Thus Bhaktivedanta sings the song of Sri Gita, with the hope that hearing this, Krsna conscious pure devotees will be pleased.

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This is the Bengali translation of Bhagavad Gita Chapter 3 Jyayasi Cet Karmanas Te Mata.

 

UPDATED: October 27, 2015