http://kksongs.org/image_files/image002.jpg

Krsna Kirtana Songs est. 2001                                                                                                                                                 www.kksongs.org


Home Song Lyrics M

Song Name: Madhura Mrdula Cittah Prema

Official Name: Gopaladevastakam

Author: Visvanatha Cakravarti Thakura

Book Name: Stavamrta Lahari

Language: Sanskrit

 

A

 

LYRICS:

(१)

मधुरमृदुलचित्तः प्रेममात्रैकवित्तः

स्वजनरचितवेषः प्राप्तशोभाविशेषः

विविधमणिमयालङ्कारवान्सर्वकालं

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(२)

निरुपमगुणरूपः सर्वमाधुर्यभूपः

श्रिततनुरुचिदास्यः कोटिचन्द्रस्तुतास्यः

अमृतविजयिहास्यः प्रोच्छलच्चिल्लिलास्यः

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(३)

धृतनवपरभागः सव्यहस्तस्थितागः

प्रकटितनिजकक्षः प्राप्तलावण्यलक्षः

कृतनिजजनरक्षः प्रेमविस्तारदक्षः

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(४)

क्रमवलदनुरागस्वप्रियापाङ्गभाग

ध्वनितरसविलासज्ञानविज्ञापिहासः

स्मृतरतिपतियागः प्रीतिहंसीतडागः

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(५)

मधुरिमभरमग्ने भात्यसव्येऽवलग्ने

त्रिवलिरलसवत्त्वात्यस्य पुष्टानतत्वात्

इतरत इह तस्या माररेखेव रस्या

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(६)

वहति वलितहर्षं वाहयंश्चानुवर्षं

भजति च सगणं स्वं भोजयन्योऽर्पयन्स्वम्

गिरिमुकुटमणिं श्रीदामवन्मित्रताश्रीः

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(७)

अधिधरमनुरागं माधवेन्द्रस्य तन्वंस्

तदमलहृदयोत्थां प्रेमसेवां विवृण्वन्

प्रकटितनिजशक्त्या वल्लभाचार्यभक्त्या

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(८)

प्रतिदिनमधुनापि प्रेक्ष्यते सर्वदापि

प्रणयसुरसचर्या यस्य वर्या सपर्या

गणयतु कति भोगान्कः कृती तत्प्रयोगान्

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

(९)

गिरिधरवरदेवस्याष्टकेनेममेव

स्मरति निशि दिने वा यो गृहे वा वने वा

अकुटिलहृदयस्य प्रेमदत्वेन तस्य

स्फुरतु हृदि स एव श्रीलगोपालदेवः

 

UPDATED: January 29, 2017