Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Song Lyrics P

Song Name: Purve Ami Balechilam Suryake Pratham

Official Name: Chapter 4

Author: A.C. Bhaktivedanta Swami

Book Name: Gitar Gan

Language: Bengali

 

LYRICS:

(1)

sri bhagavan kahilen:

purve ami balechilam, suryake pratham

ei se niskam karm apurva kathan

surya balechila pare manuke svaputre

iksvaku sunila pare parampara sutre

 

(2)

sei parampara dvar rajarsigan

eke eke sune saba gitara vacan

kalakrame parampara hayeche vinasta

parampara vina jana saba artha bhrasta

 

(3)

ataeva kahi punah sei puratan

punarvara parampara karite sthapan

bhakti vina ke bujhibe gitara rahasya

tumi mor priya sakha karaha vimusya

 

(4)

arjun kahilen:

tumi ta' navina sakha sedina janmile

koti koti varsa purve surya janma nile

e katha ki kare bujhi purva eta dine

upades puratan tumi balechile

 

(5)

sri-bhagavan kahilen:

he arjun bahu janma tomara amar

hayeche purvakale se saba apar

bhuli nai ami sei tumi bhule gecha

ami bibhu tumi jiv ei bhave acha

 

(6)

sakaler niyamak ajanma haiya

avyayatma paramatma bhuvana bhariya

tathapi sva-sakti sathe janma lai ami

sei bhagavatta mor bhala bujha tumi

 

(7)

yada yada dharma-glani haila samsare

he bharat! visva-bhar laghu karibare

adharmer abhyutthan dharma-glani hale

atmara srjan kari dekhaye sakale

 

(8)

sadhuder paritran asadhur vinas

ye kare adharma tar kari sarva-nas

ar dharma sthiti artha karite sadhan

yuge yuge asi ami manase vacan

 

 

(9)

amara ye janma-karma se ati mahan

ye bujhila sei katha seo bhagyavan

se chadiya deha ei nahe punarjanma

mama dhame phiri ase chade jada dharma

 

(10)

chadi rag bhay krodh trividha asar

manmaya madbhakti sadhya kariya vicar

vahu bhakta jnani sab tapasyar dvare

vidhauta haiya pap peyeche amare

 

(11)

yebhave ye bhaje more ami sei bhave

yatha-yogya phal di-i apana prabhave

amakei sarva mate cahe sarva thmai

agupichu matra hay pathe bhed nai

 

(12)

karma-kandi siddhi lagi vahu dev-devi

iha-lok hay sab bahu sevya sevi

sighra yei karma-phal e manusya-loke

anitya se phal bhunje duhkhe ar soke

 

(13)

cari varna srsti mora guna karma bhage

yar yaha gun hay kahiba se age

tathapi se nahi ami guna karma majhe

yadyapi niyanta ami sakalera kaje

 

(14)

ami karma-phale lipta nahi kona kale

sprha kabhu nai mor kona karma-phale

amara karmera katha bujhe bhala mate

bandhana ghucila tar karmera phalete

 

(15)

ei gudha tattva-katha purve ye bujhila

anayase tara sab samsara tarila

tumi purva mahajane yatha anusar

yathavat siddhi-labh haibe vistar

 

(16)

kiva karma akarma va karite vicar

bada bada muni rsi hay camatkar

tai se baliba ami kiva karma hay

janile se tattva-katha asubhera ksay

 

 

(17)

karma ye bujhite tumi akarma bujhibe

vikarma bujhite tatha bhave buddha habe

 

(18)

durgama karmera gati nigudha se tattva

ye bujhila se bujhila tahara mahattva

karmete akarma dekhe akarme ye karma

ye buddhiman manusya se bujheche marma

 

(19)

sakala samarambhe yar samkalpa varjan

jnanagnite dagdha karma panditye grahan

 

(20)

tyakta karmaphalasanga asraya vihin

nitya trpta nityananda nija karme lina

se pravrtta nija karme kichu nahi kare

anasakta karmaphal sacchanda vihare

 

(21)

karma-phale sprha-hin datta citta atma

sarva parigraha tyakta yukta se sarvatha

sarira nirvaha matra karma yei kare

kariyao sarva karma sarva papa hare

 

(22)

yatha-labh tatha tusta sarva dvandva mukta

nirmatsar samacitta nija karme yukta

siddhasiddha samadrsti nahita vidves

kariyao sarva karma karma-phala ses

 

(23)

asanga niyukta jnani citte ksobh nai

jnanavasthita sei sarvada sab thnai

sei se yajnika sada acarane daksa

tar karma pravilita ekanta samaksa

 

(23)

brahma-maya karma tar brahmete arpan

brahma habi brahma agni hota brahma-phal

tahara se brahma-gati niscita nirnaya

brahma karma samadhistha sarvatra vijay

 

(24)

daiva yajna kare pare seo yogi hay

brahma-jnani seo yogi homadi nilay

naisthika brahmacarir yajna indriya samyam

srotadi manasa tapa agnite arpan

 

(24)

rupa rasa sabda sparsa visaye samyam

yajnahuti sei haya indriya haban

 

(25)

sarvendriya karma pran samyam agnite

yatnasil yata yogi habana karite

atma-samyamadi yog jnana dipite

prthak prthak yogi hay yukta se yogete

 

(26)

dravya-yajna tapo-yajna yoga-yajna yata

svadhyaya yogira jnan samsita se vrata

 

(27)

pranapan yogakriya apane haban

pranapan gatiruddha pranayami han

aharadi kharva kari niyata ahar

pranke pranete dyaya homera akar

 

(28)

ei sab tattvavit ksin papa hay

krame krame papahin brahma se prapay

yajna nistha bhoji tara nispapa jivan

yogya vyakti hay labhe brahma sanatan

 

(30)

ihaloke yajna vina kona sukh nai

paralok vina yajne kemane se pai

 

(31-32)

he purusottama! atah yajnai ye dharma

ar sab yaha kichu sakala vikarma

vedadi sastrete tatha bahu yajna hay

kata sakha prasakhadi ke kare nirnay

se sab yajnadi jana saba karmajan

muktipatha sei jana yajna se sarvan

 

(33)

kintu sreya jnana-yajna dravya yajnapeksa

jnanira nahika ar karmaja apeksa

sarva karma ses hay jnane samapan

karma-suddha citte hay jnanera sadhan

 

(34)

ataeva se vijnan ye janibare cay

upayukta gurupada karaye asray

pranipat pariprasna sevara sahit

guru-sthane jani lao apanar hit

 

(35)

se sab jnanera katha bujhite parile

moha ar habe nahi harile jitile

takhana se atma-drka dekhe brahma-sama

sampurna darsana sei samparka se sama

 

(36)

papi hate papi yadi haye thaka tumi

tathapi jnanera pote taribe apani

 

(37)

pravala agnite yatha kastha bhasmasat

jnanagni jvalile papa sakala nipat

ataev jnanatulya nahi se pavitra

taha nahe jada jnan labh yatra-tatra

 

(38)

yog-siddha sei jnan cinmaya nirmal

se jnan labhile habe anande vihval

 

(39)

sraddhavan yei hay labhe sei jnan

samyata indriya yar tatpara se han

se jnan labhile santi acirat paya

samsarera yata kles sab mite yay

 

(40)

samsayatma ajna yara tahe sraddha nai

vinasa niscaya tar kahinu niscaya-i

se sab lokera nai iha-parakal

samsayi atma se duhkhi se samsara-jal

 

(41)

ataeva yoga dvara sandeha vihina

jnana-labha dvara haya samsay vilina

atmavan jnanavan karma hate mukta

he dhananjay! tumi sei hao nityamukta

 

(42)

ajnana-sambuta moha jnana asi dvara

hrdaye udaya sab haiyache yar

ei sab chinna kari jagiya uthibe

he bharat! yogotistha hao e samsare

 

(43)

bhaktivedanta kahe sri-gitara gan

sune yadi suddha bhakta krsnagata-pran

 

TRANSLATION

1) The Blessed Lord said: I instructed this imperishable science of yoga to the sun-god, Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Iksvaku.

 

2) This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost.

 

3) That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend; therefore you can understand the transcendental mystery of this science.

 

4) Arjuna said: The sun-god Vivasvan is senior by birth to You. How am I to understand that in the beginning You instructed this science to him?

 

5) The Blessed Lord said: Many, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy!

 

6) Although I am unborn and My transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all sentient beings, I still appear in every millennium in My original transcendental form.

 

7) Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion--at that time I descend Myself.

 

8) In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I advent Myself millennium after millennium.

 

9) One who knows the transcendental nature of My appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains My eternal abode, O Arjuna.

 

10) Being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in Me and taking refuge in Me, many, many persons in the past became purified by knowledge of Me--and thus they all attained transcendental love for Me.

 

11) All of them--as they surrender unto Me--I reward accordingly. Everyone follows My path in all respects, O son of Prtha.

 

12) Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world.

 

13) According to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by Me. And, although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable.

 

14) There is no work that affects Me; nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about Me also does not become entangled in the fruitive reactions of work.

 

15) All the liberated souls in ancient times acted with this understanding and so attained liberation. Therefore, as the ancients, you should perform your duty in this divine consciousness.

 

16) Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all sins.

 

17) The intricacies of action are very hard to understand. Therefore one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is.

 

18) One who sees inaction in action, and action in inaction, is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.

 

19) One is understood to be in full knowledge whose every act is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker whose fruitive action is burned up by the fire of perfect knowledge.

 

20) Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings.

 

21) Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions.

 

22) He who is satisfied with gain which comes of its own accord, who is free from duality and does not envy, who is steady both in success and failure, is never entangled, although performing actions.

 

23) The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence.

 

24) A person who is fully absorbed in Krsna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature.

 

25) Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some of them offer sacrifices in the fire of the Supreme Brahman.

 

26) Some of them sacrifice the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind, and others sacrifice the objects of the senses, such as sound, in the fire of sacrifice.

 

27) Those who are interested in self-realization, in terms of mind and sense control, offer the functions of all the senses, as well as the vital force [breath], as oblations into the fire of the controlled mind.

 

28) There are others who, enlightened by sacrificing their material possessions in severe austerities, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticism, and others study the Vedas for the advancement of transcendental knowledge.

 

29) And there are even others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, and they practice stopping the movement of the outgoing breath into the incoming, and incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Some of them, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself, as a sacrifice.

 

30) All these performers who know the meaning of sacrifice become cleansed of sinful reaction, and, having tasted the nectar of the remnants of such sacrifice, they go to the supreme eternal atmosphere.

 

31) O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life: what then of the next?

 

32) All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated.

 

33) O chastiser of the enemy, the sacrifice of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions. O son of Prtha, after all, the sacrifice of work culminates in transcendental knowledge.

 

34) Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth.

 

35) And when you have thus learned the truth, you will know that all living beings are but part of Me--and that they are in Me, and are Mine.

 

36) Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries.

 

37) As the blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities.

 

38) In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. And one who has achieved this enjoys the self with himself in due course of time.

 

39) A faithful man who is absorbed in transcendental knowledge and who subdues his senses quickly attains the supreme spiritual peace.

 

40) But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next.

 

41) Therefore, one who has renounced the fruits of his action, whose doubts are destroyed by transcendental knowledge, and who is situated firmly in the self, is not bound by works, O conqueror of riches.

 

42) Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight.

 

43) Thus Bhaktivedanta sings the song of Sri Gita, with the hope that hearing this, Krsna conscious pure devotees will be pleased.

 

REMARKS/EXTRA INFORMATION:

This is the Bengali translation of Bhagavad-Gita Chapter 4 Imam Vivasvate Yogam.

 

UPDATED: February 6, 2011