Krsna Kirtana Songs est. 2001 www.kksongs.org


Home Languages and Pronunciation Indian Scripts Page C

Song Name: Ceto Darpana Marjanam

Author: Krsnadasa Kaviraja

Book Name: Caitanya Caritamrta

Presented in: Odia 

 

()

ଚେତୋ-ଦର୍ପଣ-ମାର୍ଜନ ଭବ-ମହା-ଦାବାଗ୍ନି-ନିର୍ବାପଣ

ଶ୍ରେୟଃ-କୈରବ-ଚନ୍ଦ୍ରିକା-ବିତରଣ ବିଦ୍ୟା-ବଧୂ-ଜୀବନମ

ଆନନ୍ଦାମ ବୁଧି-ବର୍ଧନ ପ୍ରତି-ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତାସ୍ବାଦନ

ସର୍ବାତ୍ମ-ସ୍ନପନ ପର ବିଜୟତ ଶ୍ରୀ-କୃଷ୍ଣ-ସଙ୍କୀର୍ତନମ

()

ନାମ ନାମ ଅକାରି ବହୁଧ ନିଜ-ସର୍ବ-ଶକ୍ତିସ

ତତ୍ରାର୍ପିତ ନିୟମିତ ସ୍ମରଣ କାଲ

ଏତାଦୃଶ ତବ କୃପ ଭଗବନ ମମାପି

ଦୁର୍ଦୈବମ ଈଦୃଶମ ଇହାଜନି ନାନୁରାଗ

()

ତୃଣାଦ ଅପି ସୁନୀଚେନ

ତରୋର ଅପି ସହିଷ୍ଣୁନ

ଅମାନିନ ମାନଦେନ

କୀର୍ତନୀୟ ସଦ ହରିଃ

()

ଧନ ଜନ ସୁନ୍ଦରୀଂ

କବିତାଂ ବା ଜଗଦ-ଈଶ କାମୟ

ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ବର

ଭବତାଦ ଭକ୍ତିର ଅହୈତୁକ ତ୍ବୟି

()

ଅୟି ନନ୍ଦ-ତନୁଜ କିଙ୍କର

ପତିତ ମାଂ ବିଷମ ଭବାମ୍ବୁଧ

କୃପୟ ତବ ପାଦ-ପଙ୍କଜ-

ସ୍ଥିତ-ଧୂଲୀ-ସଦୃଶ ବିଚିନ୍ତୟ

()

ନୟନ ଗଲଦ-ଅଶ୍ରୁ-ଧାରୟ

ବଦନ ଗଦ ଗଦ-ରୁଦ୍ଧୟ ଗିର

ପୁଲକୈର ନିଚିତ ବପୁଃ କଦ

ତବ ନାମ-ଗ୍ରହଣ ଭବିଷ୍ୟତି

()

ୟୁଗାୟିତ ନିମେଷେଣ

ଚକ୍ଷ୍ୟୁଷ ପ୍ରାବୃଷାୟିତମ

ଶୂନ୍ୟାୟିତ ଜଗତ ସର୍ବ

ଗୋବିନ୍ଦ-ବିରହେଣ ମେ

()

ଆଶ୍ଲିଷ୍ୟ ବା ପାଦ-ରତାଂ ପିନଷ୍ଟ ମାମ

ଅଦର୍ଶନାନ ମର୍ମ-ହତାଂ କରୋତ ବା

ୟଥ ତଥ ବା ବିଦଧାତ ଲମ୍ପଟ

ମତ୍-ପ୍ରାଣ-ନାଥସ ତୁ ଏବ ନାପର

()

ପ୍ରଭୁର ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକଽ-ଶ୍ଲୋକ ୟେଇ ପଢ, ଶୁନ

କ୍ରିଷ୍ଣ ପ୍ରେମ-ଭକ୍ତି ତାର ବାଢ ଦିନେ-ଦିନ

 

UPDATED: May 29, 2010